FÖRKORTNINGAR

DM – Diskmaskin
F – Frys
K – Kyl
TM – Tvättmaskin
TT – Torktumlare
KLV – Klädvård
VP – Värmepanna
ST – Städskåp
G – Garderob

FÖRKLARINGAR

SPÄRRFÖRBINDELSE
Bestämt belopp av er byggnadskredit som används som betalning för leverans av material eller utfört arbete.

BBR
Boverkets Byggregler som måste följas av tillverkaren.

HANDPENNING
En delbetalning/säkerhet som görs för att produktionen av ert hus ska starta.

BYGGLOV
Tillstånd som ni får av er kommuns byggnadsnämnd för att börja bygga.

DRIFTKOSTNAD
Kostnad för att kunna bo i er bostad exempelvis värme, vatten och el.

DETALJPLAN
Bestämmelser för ett specifikt område. Detaljplanen kan reglera vilken husmodell, färg på takpannorna eller vilken höjd på huset ni får bygga.

BOLÅN
Även kallat bottenlån. Ett lån på upp till 85% av bostadspriset. Bostaden i sig blir er försäkring.

MÅNADSKOSTNAD
Ränta och amortering som ni betalar av på ert bolån varje månad.

BOENDEKOSTNADSKALKYL
En uträkning av er totala boendekostnad per månad.

AMORTERING
Avbetalning på den skuld ni har på banken.

BYGGNADSKREDITIV
Lånet ni har under själva byggtiden som sedan går över till ett vanligt bolån när bygget är färdigställt.

PANTBREV
Ett intyg som säger att banken äger den belånade delen av fastigheten (om något oväntat skulle hända med lånet).

FASTIGHETSAVGIFT
Den avgift ni betalar till kommunen för er fastighet.

AVSTYCKNING
När man köper mark för att exempelvis bygga eget hus styckas tomten av. Avstyckning innebär att en bit mark skiljs från en fastighet för att bilda tomt till en ny fastighet.

BESIKTNING
Kontroll av utförda arbeten. Utförs av en oberoende besiktningsman.

BJÄLKLAG
Ett bjälklag är en horisontell, bärande byggnadsdel som åtskiljer olika våningar i en byggnad. I bjälklaget ingår förutom en bärande del också golv och innertak.

BRÖSTHÖJD
Avståndet från golvet upp till underkanten på fönstren.

BYGGHERRE
Den som för egen räkning utför, eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. När du bygger hus med oss är det du som kund som är byggherren.

BYGGHERREKOSTNADER
Kostnader som tillkommer runt själva byggandet när du ska bygga eget hus, såsom lagfart, pantbrev, nybyggnadskarta, bygglov, bygganmälan, kontrollansvarig, anslutningsavgifter för VA, el och fiber samt el och vatten under byggtid etc.

DELAD ENTREPRENAD
Vid delad entreprenad anlitar byggherren flera entreprenörer som har i uppdrag att utföra olika delar av byggnationen. Det betyder att det finns flera avtal i projektet och att du som beställare själv ansvarar för att samordna och leda verksamheten.

ENTREPRENAD
Åtagande av företag att utföra större byggnadsarbete på uppdrag av byggherre.

FASTIGHET
En fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom. På fastigheten kan det finnas byggnader, andra anläggningar och växtlighet. Ordet fastighet används idag ofta felaktigt för byggnad.

 

FÖRHANDSBESKED
Ett förhandsbesked prövar om det är lämpligt att bygga på platsen. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det enklare om du redan har ett positivt förhandsbesked. Ett positivt besked betyder dock inte att du får bygglov i slutändan. Då är det din bygglovsansökan som prövas.

GARANTIBESKTINING
Garantibesiktning görs senast två år efter slutbesiktningen. Då noteras eventuella fel som framträtt under garantitiden. Besiktningen påkallas och bekostas av byggherren.

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING
Undersökning för att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Görs i byggprojekt för att utgöra ett underlag för val av metod för grundläggning och förstärkning när du ska bygga eget hus.

GRANNEHÖRANDE
Om en bygglovsansökan skiljer sig åt från fastighetens detaljplan genomförs ett grannehörande. Det innebär att grannar eller andra berörda av åtgärden informeras och får möjlighet att yttra sig om planerna.

KONSTRUKTÖR
Anställd hos husleverantören som tar fram ritningar för husets konstruktion.

(KA) KONTROLLANSVARIG/ KVALITETSANSVARIG
Arbetar på uppdrag av en byggherre och har i uppgift att upprätta en kontrollplan. Byggherren utför själv kontrollerna. En KA ska ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. KA ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras.

KONTROLLPLAN
Ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska göra för att säkra att ett byggprojekt uppfyller bestämmelserna. Vissa kontroller kan göras på egen hand, andra av fristående sakkunniga.

LAGFART
När man köper en fastighet ska den registreras i fastighetsregistret. Denna registrering kallas lagfart och innebär att den nya ägaren blir lagfaren ägare till fastigheten och dess eventuella byggnader.

MARKLOV
Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Det behövs marklov för att schakta eller fylla tomten om höjdläget förändras mer än en halvmeter. Det kan också krävas för trädfällning eller skogsplantering om så är angivet i detaljplanen.

NYBYGGNADSKARTA
Vid en nybyggnation måste alltid en situationsplan bifogas i ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan utgör ett underlag för situationsplanen och visar fastighetens exakta läge och mått, samt andra uppgifter som befintliga byggnader, höjdangivelser för mark och anslutningspunkt för vatten och avlopp. Bygglovssökande ritar själv in den nya byggnaden på situationsplanen.

NYCKELFÄRDIGT
När du köper ett nyckelfärdigt hus betyder det att det är klart att flytta in i det när byggnationen är avslutad. Husleverantören tar hand om hela projektet, från grundläggning till tapetsering och målning. Allt material och all montering är inkluderat i priset.

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL
En sammanräkning av produktionen och andra inkluderade kostnader, såsom vitvaror, fönster och trappor.

PROJEKTERING
Förberedelse och planering av byggprojekt innan själva byggandet påbörjas.

SAMMFÄLIGHET
Samfälligheten förvaltar anläggningar såsom gata, parkeringar, grönområden, belysning etc. som är gemensamma mellan och inom bostadsområdet.

SERVITUT
Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighets väg